«Фізична культура і спорт» стала першою освітньою програмою у Хмельницькому національному університеті акредитованою Національним агентством забезпечення якості вищої освіти

На завершальному етапі акредитації освітньої програми «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня 16.06.2020 року на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти одноголосним рішенням було акредитовано освітню програму терміном на п’ять років. Варто відмітити, що з дев’яти критеріїв, якими оцінювалася якість забезпечення освітнього процесу спеціальності «Фізична культура і спорт», два критерії отримали найвищу оцінку «А», що вказує на наявний інноваційний, взірцевий характер за такими складовими: «Освітнє середовище та матеріальні ресурси» та «Прозорість та публічність». Решта критеріїв відповідають достатньому рівні.

Колективом Хмельницького національного університету проведена титанічна робота щодо відповідності критеріїв, які ставляться до освітніх програм такого рівня.

Однак, ґрунтовний самоаналіз освітньої діяльності за цим фахом, зустрічі із стейкхолдерами, врахування особливостей Подільського регіону та рекомендацій Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, вивчення ринку праці тощо дозволили намітити цілу низку напрямів, які стають ключовими у подальшому розвитку освітньої програми «Фізична культура і спорт». Перспективи удосконалення освітньої програми, перш за все, полягають в оновленні стратегічних завдань в контексті студентоцентрованого підходу, розширенні практики волонтерства, студентів, які навчаються на ОПП, що спрямоване на позитивну соціалізацію дітей, позбавлених батьківського піклування, людей з особливими потребами; урізноманітненні форм практико-орієнтованого навчання за рахунок розширення географії баз різновиду практики студентів; удосконаленні механізмів формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів.

Перспективою також є розробка механізму визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті; створення наукової лабораторії для проведення досліджень за фахом та використання елементів науково-дослідної роботи в навчальному процесі; залучення стейкхолдерів до організації освітнього процесу та обміну досвідом.

Отже, одержання сертифікату про акредитацію освітньої програми є лише першою сходинкою та проміжним етапом у забезпеченні якості освітнього процесу і перед колективом кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту Хмельницького національного університету поставлені нові завдання, вирішення яких забезпечить здобувачам вищої освіти одержати якісні і сучасні знання!