Робочі програми 017 ФКС

31281bezpekagd

31281biologia

31281likuvalnoprofilaktrob

31281masagzagsamomasag

31281plavannia

31281praktoznfah

31281psihologia

31281sportigrytenis

31281adaptsport

31281anatomialudyny

31281atestekzamen

31281biohimiafizkultury

31281biomehanika

31281dolikmeddopnevidkladstan

31281filosofia

31281fiziologialyudyny

31281fiziologruhaktyvnosti

31281gigienafizvyhsporturatsharch

31281gimnastikazmetodvyklad

31281gromadyansuspilstvo

31281inozemnamova

31281istoriafizichnoikult

31281kursovarobotadytunsportu

31281kursovarobotaobraniyvidsporta

31281legkaatletzmetodvykl

31281olimptaprofsport

31281osnovyfitnesu

31281osnovymenedgmarketadmin

31281osnovynaukdoslidrob

31281pedagogika

31281praktikalitnihvydivruhakt

31281praktikazaprofilmaybutprof

31281praktikazimovyhvydiv

31281profmaisternist

31281psihologiafizvyhisport

31281sportigrybasket

31281sportigryfutbol

31281sportigrygandbol

31281sportigryregby

31281sportigryvoleybol

31281sportmorfologia

31281sportsporudyobladn

31281suchasniinformtatehnolfvsВ

31281teoriaimetodfizvyh

31281teorimetoddytyachyunspotr

31281teorimetodobranvydsportodnoborstva

31281teorimetodobranvydsportsylovi

31281teorimetodobranvydsportzymovi

31281teoritehnologozdorekreatruhakt

31281teorzdorzdorovogospos

31281ukrmova

31281vstupdospetsialnosti